Hur mycket kostar den genomsnittliga uppgörelsen om felaktiga dödsfall i Texas? (2023)

Hur mycket kostar den genomsnittliga uppgörelsen om felaktiga dödsfall i Texas? (1)

Det finns inget som kan lindra smärtan av en älskads plötsliga död. UnderTexas olaglig dödslagstiftning, kan efterlevande familjemedlemmar väcka en stämningsansökan för att uppnå ett visst mått av rättvisa för den avlidne genom att hålla den ansvarige parten ansvarig.

Om du har förlorat en familjemedlem på grund av någon annans försumlighet,du har all rätt att driva en felaktig dödsförlikning.

En felaktig dödsuppgörelse kan ge din familj ekonomisk lättnad och en känsla av rättvisa för din förlorade älskade genom att hålla den felande parten ansvarig för sina handlingar. Om offret var den primära löntagaren i ditt hushåll, blir det ännu mer pressande att få en uppgörelse.

Vi ärGrossman Law, en advokatbyrå i Texas som fokuserar specifikt på allvarliga skador och fall av felaktiga dödsfall. Människor kommer till oss under den värsta tiden i sitt liv. Vi tar vårt ansvar gentemot dessa människor, och deras avlidna nära och kära, extremt allvarligt.

Hör berättelserna om människor som vi har hjälpt till att få tillbaka en felaktig uppgörelse om dödsfall

Om du är här för att du har förlorat en nära och kär i Texas och du har frågor om hur man kan fullfölja en felaktig dödsuppgörelse, hoppas vi att du inte kommer att tveka attkontakta oss för en kostnadsfri och förpliktande konsultation. Vi kommer att svara på dina frågor och göra vårt bästa för att ge dig en realistisk uppfattning om dina möjligheter att uppnå rättvisa och stängning genom en felaktig dödsuppgörelse.

Exempel på Texas Wrongful Death Settlements som uppnåtts av Grossman Law

I mer än tre decennier har Grossman Law Offices kämpat för våra kunder. Vår meritlista avförlikningar och domarär ett bevis på vår kunskap och erfarenhet.

Även om många av våra bosättningar måste förbli konfidentiella, är här exempel på senaste Texas felaktiga dödsfall:

 • 7,5 miljoner dollar för en trafikolycka,
 • 5,4 miljoner dollar för en trafikolycka,
 • 3,2 miljoner dollar för en produktansvarsolycka,
 • 3 miljoner dollar för en rattfylleriolycka, och
 • 550 000 USD för en olycka med grov vårdslöshet.

Dessa fallresultat är bara några höjdpunkter av våra tusentals kundsegrar. De felaktiga dödsfallsbeloppen vi uppnår för våra kunder hjälper dem genom den svåraste tiden i deras liv.

Att hålla den felande parten ansvarig för sina handlingar skickar ett kraftfullt meddelande. När den tilltalade måste betala för sin vårdslöshet kan det hjälpa andra att undvika samma öde som offret.

Vi spammar aldrig*

Ring 24/7 (855) 326-0000

Finns det en "typisk" eller "genomsnittlig" felaktig dödsförlikning i Texas?

Det är inte. Många felaktiga dödsuppgörelser i Texas är konfidentiella, vilket innebär att det bokstavligen inte finns något sätt att exakt bestämma vad en genomsnittlig uppgörelse om felaktig död är. Med det sagt tenderar felaktiga dödsfallsuppgörelser att involvera större belopp än uppgörelser för andra typer av personskadeanspråk.

För att förstå lönsamheten i ditt potentiella felaktiga dödsanspråk, borde du göra detprata med en kvalificerad advokat.

Felaktiga dödsadvokater utreder den dödliga olyckan eller tillbudet och sammanställer information för att fastställa det totala beloppet för skador som offret och deras familj ådragit sig. De kan förlita sig på vittnesmål från expertvittnen, medicinska journaler och andra bevis för att hjälpa till att beräkna alla ekonomiska, fysiska och känslomässiga skador.

Andra faktorer som kan påverka värdet av ditt krav inkluderar:

 • Offrets skador,
 • Offrets ålder,
 • Offrets yrke och inkomst, och
 • Offrets framtida inkomstpotential.

Även de övriga parter som är inblandade i ärendet, inklusive den felande partens försäkringsbolag, kan påverka slutavräkningsvärdet. Om din advokat måste lämna in en stämningsansökan och slåss för din uppgörelse i domstol, kan detta också påverka värdet på ditt krav.

Kan en kalkylator för en felaktig dödsförlikning identifiera värdet på ditt anspråk?

Du kanske har stött på onlineräknare som är utformade för att hjälpa dig värdera din felaktiga dödsförlikning. Tyvärr har dessa miniräknare ett enstaka tillvägagångssätt.

Utan en djupgående analys av både materiella och immateriella förluster är det inte möjligt att fastställa värdet av dina skador. Det är därför det är viktigt att prata med en erfaren dödsadvokat.

Vem kan väcka ett felaktigt dödsfall i Texas?

För att kvalificera sig som felaktig död måste offret ha dött på grund av en annan parts felaktiga handlingar. Du eller din advokat måste bevisa att den felande parten har ansvar för dödsfallet, antingen av oaktsamhet eller uppsåt.

När dödsfallet orsakades av den tilltalades vårdslöshet, krävs det att svaranden:

 1. var skyldig att ta hand om offret,
 2. Missade att upprätthålla plikten, och därmed
 3. Orsakade offrets död.

Även om du kan bevisa fel och ansvar, kan bara vissa personer vidta rättsliga åtgärder enligt Texas lag. I Texas kan den avlidnes make, barn och föräldrar lagligt väcka ett felaktigt dödsanspråk. Lagligt adopterade barn och adoptivföräldrar har också juridisk ställning i Texas.

Om ingen av dessa familjemedlemmar lämnar in en fordran inom tre månader efter dödsfallet, kan exekutor för offrets dödsbo lämna in ett krav. Lagen tillåter ibland begränsade undantag från denna lista över kvalificerade parter. Din advokat kan ge dig råd om du har rätt att väcka rättsliga åtgärder för olovlig död.

Vilka faktorer påverkar värdet av en felaktig dödsuppgörelse i Texas?

Avräkningsbelopp värderas utifrånolaga dödsersättning. Ersättningsbara skador i ditt fall kan inkludera några eller alla av följande:

 • Offrets medicinska vård och behandling före döden;
 • Offrets förlorade inkomster och förmåner före döden;
 • Kostnader för begravning, kremering och begravning;
 • Förlorade framtida inkomster och förmåner;
 • Förlorat framtida ekonomiskt stöd, gåvor eller arv;
 • Förlust av sällskap och komfort;
 • Förlorat värde på hushållstjänster; och
 • Smärta och lidande.

Advokater beräknar dessa värden med hjälp av information som:

 • Löne- och inkomstrekord,
 • Skatteåterbäring,
 • Kopior av medicinska räkningar, och
 • Expertutlåtanden och vittnesmål.

Andra faktorer som kan påverka värdet av ett felaktigt dödsanspråk inkluderar specifika faktorer om offret som:

 • Ålder,
 • Utbildning,
 • Jobbstatus, och
 • Roll i familjen eller hushållet.

Till exempel kan ett yngre offer ha haft fler potentiella år för att tjäna lön. Advokater överväger också om offrets handlingar bidrog till den dödliga incidenten eller olyckan. I så fall skulle värdet av det felaktiga dödsfallskravet kunna minska.

Slutligen kan svårighetsgraden av den felande partens handlingar påverka värdet av ditt krav. Vid grov vårdslöshet kan din advokat rekommendera en större förlikning.

Varför är den typiska förlikningen vid felaktig dödsfall högre än andra personskadeanspråk?

BådeTexas personskadaoch felaktiga dödsanspråk värderas baserat på det ekonomiska värdet av vad offret/offret förlorat. I de flesta fall är kostnaden för att förlora en närmaste familjemedlem betydligt större än förlusterna i samband med en skada. De flesta som drabbas av en personskada kan och återhämtar sig med tiden.

Offren kan ofta återgå till arbetet och återuppta sina normala dagliga aktiviteter. Vid olovlig död kommer offret aldrig att ha den möjligheten.

En annan faktor som kan påverka värdet av ett felaktigt dödsfall är graden av vårdslöshet som ledde till dödsfallet. För att offret ska dö kan den tilltalade ha gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Som ett resultat kan en otillåten dödssvarande vara ansvarig för ytterligare skador som en personskada svarande inte skulle göra.

Hur snabbt måste du lämna in ett felaktigt dödsanspråk i Texas?

Preskriptionstiden för att väcka talan om otillåten dödsfall i Texas är två år från dödsdatumet (även om det finns några undantag). Om du inte lämnar in din talan inom tidsfristen kan du förlora din lagliga rätt att få tillbaka skadestånd. Att prata med en advokat så snart som möjligt efter en dödsolycka kommer att bidra till att du behåller din rätt att fullfölja en uppgörelse.

Kontakta Grossman Law Offices för att få hjälp med din Texas Wrongful Death Case

På Grossman Law Offices förstår vi att du går igenom en av de värsta tiderna i ditt liv. Vi är här för att hjälpa dig att sträva efter rättvisa och återkräva ersättning för dina förluster. Vi är också här för att lyssna och guida dig genom denna utmanande process.

Vi hanterar alla aspekter av ditt ärende. Vi tillhandahåller proaktiv kommunikation och uppdaterar dig om hur din reklamation fortskrider. Vårt juridiska team svarar på dina frågor och tillhandahåller den information du behöver för att fatta välgrundade beslut.

Vår advokatbyrå är baserad i Dallas, Texas, men vi representerar människor över hela staten. Från El Paso till Fort Worth, Houston till Waco, Austin till Corpus Christi och överallt däremellan,vårt team är redo att hjälpa dig.

Föregående inlägg Nästa inlägg

Bläddra bland relaterade svar:

Vad är den genomsnittliga betalningen för rygg- och nackskador från en bilolycka?

Rygg- och nackskador är två av de vanligaste skadorna som förare och passagerare drabbas av i bilolyckor. Eftersom dessa skador avsevärt kan påverka ditt liv och är svåra och kostsamma att behandla, är det viktigt att säkerställa en rättvis uppgörelse som täcker alla dina skador. Även om det inte finns någon enskild genomsnittlig uppgörelse för bilolycka tillbaka ...

Läs mer

Vad är den genomsnittliga lösningen för degenerativ disksjukdom efter en bilolycka?

Om du skadades i en bilolycka kan du vara mycket stressad. Detta gäller särskilt om du upplever degenerativ disksjukdom, ett relativt vanligt tillstånd som kan utvecklas om du skadar ryggen i en olycka. Om du var inblandad i en bilolycka vill Grossman Law Offices att du...

Läs mer

Vad är den genomsnittliga avräkningen för rotatorcuff och bicepsrivning efter en bilolycka?

Revor i rotatorcuff och biceps kan vara extremt smärtsamma, och de kräver ofta kirurgi för att korrigera. Så du kommer att vilja ha en erfaren advokat på din sida som kan hjälpa dig att få största möjliga ersättning för dina skador. På Grossman Law Offices förstår vi hur skrämmande olyckor kan vara, och vi är här för att...

Läs mer

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 10/07/2023

Views: 5681

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.