NFPA 13 2022 Standard för installation av sprinklersystem - Infoteknico (2023)

NFPA 13 2022 är den senaste eller uppdaterade standarden publicerad avNFPA(Riksbrandskyddsföreningen) för installation avSprinklersystem.

Den senaste utgåvan av denna säkerhetsstandard genomgick ett filosofiskt skifte bort från användningen av densitets-/areakurvor till förmån för enpunktsdensitetsdesignalternativ för nya system, även om befintliga system fortfarande kan använda densitets-/areakurvor. .

Innehållsförteckning maskera

1 Väsentliga ändringar av NFPA 13 2022

1.1 Betydelsen av automatiska brandsprinklers

2 Riktlinjer för installation och design av automatiska brandsprinklersystem

3 Tidigare ändringar av NFPA 13 2019

4 Andra viktiga ändringar av NFPA 13

5 Få spetsen på sprinklerskydd för att förhindra branddödsfall och egendomsförlust

Väsentliga ändringar av NFPA 13 2022

Betydande ändringar i NFPA 13 2022-utgåvan,Standard för installation av sprinklersystem,inkluderar följande:

 • Lagt till nya tilläggskrav för kvävegeneratorer.
 • Nya definitioner lades till och flera befintliga definitioner ändrades.
 • I kapitel 4 gjordes flera revideringar för att avgränsa krav på låg lugg och diverse lagring.
 • I kapitel 8 tillkom tillsynskrav för torrrörssystem.
 • I kapitel 9 lades till krav för att ta itu med användningen av mellantemperatur-snabbrespons och sprinkler för bostäder; lade till ett nytt avsnitt om små tillfälligt upptagna utrymmen för att hantera förhållanden där moduler installeras; och tillagda hinderkriterier för hängande eller golvmonterade hinder i vanliga riskfyllda personer.
 • I kapitel 14 ändrades placeringskriterierna för tidig undertryckning och snabbresponssprinkler (ESFR), hinderkraven reviderades för att överensstämma med resultaten av en aktuell rapport från Fire Protection Research Foundation.
 • I kapitel 16 ändrades processen för att avgöra om frysskydd behövs för att kräva användning av den lägsta medeltemperaturen för en dag, erhållen från en godkänd källa, och inte längre tillåter användning av den isotermiska kartan; kriterier lades till adressen skydd av rörledningar som är föremål för mekanisk skada.
 • I kapitel 20 lades kriterier för djupet på flerradsställ till.
 • I kapitel 25 skrevs innehållet om och arrangerades om för tydlighetens skull; detta kapitel omfattar nu ändring av densiteten för en enskild punkt.
 • I kapitel 26 har särskilda designkriterier för lagringsapplikationer kombinerats i detta nya kapitel.

Vikten av automatiska brandsprinklers

En rapport frånNFPApå sprinklers fann att från 2010 till 2014, "var skadefrekvensen för civila 27 % lägre och skadefrekvensen för brandmän vid bränder per 1 000 bränder var 67 % lägre på sprinklerförsedda fastigheter än på icke-AES fastighetsbränder (Sanvändningar avExtinctionAautomatisk)"

Detta ger sammanhang för hur viktigt korrekt design och installation av automatiska sprinklersystem kan vara. NFPA 13 hjälper användare att ta itu med relevanta brandsäkerhetsproblem.

Enligt standardenNFPA 13R2019 är sprinklersystem avgörande för brandskydd. Medan NFPA 13R 2019-standarden fokuserar specifikt på installation av sprinklersystem i låga bostadsområden, är NFPA 13 2022 mer generell till sin omfattning.

Riktlinjer för installation och design av automatiska brandsprinklersystem

Riktlinjer för installation och design av automatiska brandsprinklersystem och exponeringsskyddssystem finns i NFPA 13 2022.

Det är viktigt att komma ihåg att vattendimma brandskyddssystem inte kvalificerar sig som brandsprinklersystem.

Informationen som täcks i NFPA 13-2019 förutsätter att automatiska sprinklersystem är utformade för att skydda mot en enda brand som har sitt ursprung i byggnaden.

Med hjälp av standardiserade konstruktions-, installations- och testriktlinjer erbjuder NFPA 13 2022 skydd av liv och egendom mot brand.

Installation och design av sprinklersystem bör göras av kunnig personal. NFPA 13 2022 gäller för följande:

 • Vattenförsörjningens tillräcklighet och karaktär.
 • sprinklers
 • Beslag
 • Rörledning
 • ventiler
 • Tillbehör och allt material.
 • Installation av privat nätverk av brandmän ingår.

En byggnad som anses skyddad av ett automatiskt brandsprinklersystem måste ha sprinkler i alla områden, om inte annat anges i NFPA 13-2019.

Tidigare ändringar av NFPA 13 2019

Den tidigare utgåvan av NFPA 13-2019 införde några ändringar, inklusive:

 • Underjordiska rör, vattenförsörjning och faroklassificering är nu i början av standarden.
 • Kapitel 8 var uppdelat i många kapitel.
 • Lagringskapitlen har omstrukturerats med sprinklerteknik och tar upp unik takdesign.
 • Kapitel 25 har reviderats för att inkludera alla riktlinjer för racksprinkler.
 • Riktlinjer har förtydligats för både att hitta ståndrör och elmaterielrum där sprinkler kan utelämnas.
 • Tillägg av nya bjälklagsregler för bostadssprinkler.
 • Nya funktioner har lagts till för att hjälpa användare att hitta riktlinjer och känna igen tekniska förändringar.
 • En färdplan för 2016-2019 som jämför avsnittsnumren för de två utgåvorna har sammanställts och kan hittas efter indexet.

Andra viktiga ändringar av NFPA 13

Uppdateringar i NFPA 132016: Standard för installation av sprinklersystem hjälper konstruktörer, ingenjörer, entreprenörer och installatörer att utveckla det bästa brandsprinklerförsvaret för alla beläggningar.

Brandskyddsutmaningarna har förändrats tillsammans med byggmaterial och typer av förvaring.Utrusta dig för dagens risker genom att komma igång med den nya industristandarden för design, installation och acceptanstestning av automatiska sprinklersystem;upphängning och stödsystem;underjordiska rör;och seismiskt skydd.

Revideringarna av produktklassificeringstabellerna i NFPA 13 från 2016 är den viktigaste uppdateringen av tabellerna på mer än 30 år.

De uppdaterade klassificeringstabellerna i bilagan till kapitel 5 baserade på aktuella material hjälper konstruktörer av sprinklersystem att undvika vanliga fel i produktklassificeringen.De nya tabellerna förbättrar noggrannheten och minskar risken för fel som kan vara katastrofala i en brand.

En arbetsgrupp tog upp det kostsamma problemet med rörledningskorrosion.

I en stor förändring som påverkar installatörer lägger NFPA 13 från 2016 till ett nytt krav på att installera en enda luftventil för varje vått sprinklersystem för att minska potentiell korrosionsaktivitet på grund av instängd luft.

En arbetsgrupp drog slutsatsen att ventilering av instängd luft i ett vått system kan minska vattenleveranstiden, minska larmsignalens fördröjning, minska vattenflödeslarmcyklerna och minska korrosionsaktiviteten.

Andra ändringar ger mer flexibla alternativ för sprinklerdesign:

 • Ett nytt skyddssystem för exponerad vikplast i ställ har lagts till i kapitel 17, som svar på risken för allvarliga bränder.
 • Ett nytt språk som lagts till i kapitel 8 baserat på studier av Fire Protection Research Foundation tillåter att sprinklers utelämnas ovanför vissa molntakskonfigurationer.
 • Omvandlingar till mätvärden har ändrats från en exakt konvertering till en grov konvertering för att göra standarden mer användbar och kostnadseffektiv i global skala.
 • En ny bestämmelse kräver att listade fönstersprinklers används där inglasningar används som ett alternativ till brandklassad konstruktion.
 • Översikterna i kapitel 9 tar upp användningen av betongankare.
 • Ett alternativt lagringsskyddssystem har lagts till för vissa lagringsarrangemang, liknande Schema A-uppdraget i NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code.

Få spetsen i sprinklerskydd för att förhindra branddödsfall och egendomsförlust

NFPA 13 2022: Standarden för installation av sprinklersystem utvecklar hur designers, installatörer, underhållare och AHJs av sprinklersystem kan skydda människor och egendom från brand.

Förbättra effektiviteten hos automatiska brandsprinklers och förhindra fel med den nya 2016-utgåvan avNFPA 13baserat på forskning: installation av sprinklersystem.(Print, 488 s., 2016)

NFPA 13 2022 Standard för installation av sprinklersystem - Infoteknico (1)

Du kan köpa NFPA 13 2022 direkt från NFPA för 157,00 USD genom att följa den här länken:NFPA 13 2022

Du kan också köpa NFPA 13 2022 på Amazon via följande länk:

FAQs

What is the NFPA 13 standard for the installation of sprinkler systems? ›

NFPA 13 is an installation standard and does not specify which buildings or structures require a sprinkler system. NFPA 13 specifies how to properly design and install a sprinkler system using the proper components and materials after it has been determined that a sprinkler system is required.

What is the standard for installation of sprinkler systems? ›

NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, offers comprehensive criteria for the design and installation of automatic fire sprinkler systems and exposure protection sprinkler systems.

Which NFPA standard addresses the standard for the installation of sprinkler systems? ›

NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

What is the difference between a 13 and 13R sprinkler system? ›

In other words, NFPA 13R requirements provide for a level of protection that allows occupants to escape a building in the event of a fire. Conversely, NFPA 13 provides protection to not only get people out to safety, but also to control or extinguish the fire – saving the building and its contents.

What is the NFPA 13 sprinkler clearance requirements? ›

The answer is that you should follow the general obstruction rules of NFPA 13. For obstructions below 18 inches for standard pendent and upright spray sprinklers this means that as long as the obstruction is less than 4ft (1.2 m) wide that it is not considered an obstruction.

How far from a wall can a sprinkler be NFPA 13? ›

3.1 Sprinklers shall be permitted to be located not more than 9 ft (2.7 m) from any single wall.

What is the maximum distance between two sprinklers as per NFPA? ›

(32) In no case shall the distance between sprinklers exceed 12 ft (3.7 m). (3) It shall not be permitted to move a branch line where there are moved sprinklers on a branch line that exceed the maximum sprinkler spacing.

How deep do sprinkler lines need to be? ›

My recommendation is to bury sprinkler lines 8-12 inches. I usually try to keep a standard depth of 10" because it provides more safety if I need to do some type of ground work so I don't have to worry about hitting lines. A walk-behind rototiller generally won't go deeper than 8".

What is the minimum flow for sprinkler system? ›

However, the resulting fire flow cannot be less than 1000 gpm (3785 L/min) or 600 gpm (2270 L/min) where quick response sprinklers are used throughout. Sprinklered one - and two - family dwellings fire flows can be reduced by 75 percent with no minimum and the duration decreased to one hour.

What are the types of sprinklers under NFPA 13? ›

Types of sprinkler systems permissible by NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, are wet, dry, preaction, and deluge.

How many sprinklers are in a 13 Nfpa? ›

Maximum Number of Sprinklers on Branch Line According to NFPA13. Where more than eight sprinklers on a branch line are necessary, lines shall be permitted to be increased to nine sprinklers by making the two end lengths 1 in. and 11∕4 in. , respectively, and the sizes thereafter standard.

Which NFPA standard covers the design and installation of foam water sprinkler? ›

NFPA 16: Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems.

What is the current version of NFPA 13? ›

The 2022 edition of NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, is the transformative next step for designers, engineers, contractors, and installers involved with water-based fire protection in today's world.

What is the best sprinkler layout? ›

Sprinkler heads should always be placed so that the sprays overlap—the distance one head throws should reach the head of the next sprinkler. This is called head-to-head coverage, and sprinklers should be placed equidistantly in each zone to achieve it.

What is the 18 inch sprinkler rule? ›

Nothing should be in that area between the bottom of the sprinkler heads and the imaginary horizontal plane parallel to the ceiling that is 18 inches below. This is done to allow an even and unobstructed spray pattern from the sprinklers when triggered to extinguish the fire.

What is the minimum distance between sprinklers and a wall? ›

Sprinklers shall be located a minimum of 4 in. (100 mm) from a wall.

How far should sprinkler pipes be from the ceiling? ›

Distance from Ceiling: minimum 1", maximum 12" for unobstructed construction. The minimum 1" is typical; however, concealed, recessed, and flush sprinklers may be mounted less than 1" from the ceiling and shall be installed based on their listing.

Can anything touch sprinkler pipe? ›

NFPA Compliance

Section 2-2.2 of the standard states, “Sprinkler piping shall not be subjected to external loads by materials either resting on the pipe or hung from the pipe.”

What is the maximum distance between two sprinkler heads? ›

Sprinkler heads must be a maximum of 12-15 feet apart, depending on the hazard rating of the space (it ranges from Light Hazard to Extra Hazard 1&2), and at least half that distance from the nearest walls (typically 7.5 feet away).

What is the maximum number of sprinklers per branch? ›

Branch lines should not exceed eight sprinkler heads on either side of a cross main. Areas within fire walls may be subdivided into separate fire areas by one-hour partitions.

How many sprinkler heads per pipe size? ›

1 inch pipe2 sprinkler heads
1 1/2 inch pipe5 sprinkler heads
2 inch pipe10 sprinkler heads
3 inch pipe30 sprinkler heads
4 inch pipe60 No Limit
1 more row

How many fire sprinklers can I run on one line? ›

There shall be not more than eight sprinklers on a sprinkler line.

How many sprinklers can be used per zone or valve? ›

At different pressures, the sprinkler head and nozzle will consume different amounts of water. For example, at 35 pounds per square inch (PSI) the 5000 Series Rotor using the 3.0 nozzle will use 3.11 gallons per minute (GPM). If your home's water capacity was 10 GPM, you could place 3 heads per zone.

How much space should be between a sprinkler and items? ›

OSHA does not impose penalties or require abatement of de minimis violations. Question 1: 29 CFR 1910.159(c)(10) in part states, "The minimum vertical clearance between sprinklers and material below shall be 18-inches (45.7 cm)." Does this apply only to materials placed directly below the sprinkler heads?

How deep do we need to run PVC pipe for a sprinkler system? ›

Typical trench depths range from 6 to 12 inches. To run pipe under existing walkways you can "drill" using water pressure.

Do sprinkler pipes need to slope? ›

During installation, the pipe should be pitched to drain toward either the water source (such as a dry pipe valve) or another designated drain valve called an auxiliary drain. If the pipe is not pitched, or worse yet, is pitched in the wrong direction, water will be trapped in the pipe permanently.

How much overlap do I need for underground sprinklers? ›

This uneven watering can be mostly overcome by 'head-to-head' watering, where your sprinklers must overlap by at least 100% along your Pipe run.

What is the 3x rule for sprinklers? ›

The “three times rule” to limit the impact of obstructions on water distribution requires that standard sprinklers be located a distance away from the obstruction of at least three times the width of the obstruction.

How many sprinklers are allowed for 3 inch pipe? ›

27.5. 3 Schedule for Ordinary Hazard Occupancies
SteelCopper
3 in. (80 mm)40 sprinklers45 sprinklers
31/2 in. (90 mm)65 sprinklers75 sprinklers
4 in. (100 mm)100 sprinklers115 sprinklers
5 in. (125 mm)160 sprinklers180 sprinklers
7 more rows

What is the minimum PSI for a fire sprinkler system? ›

➢ Fire sprinklers typically require only 7 pounds-per-square-inch (psi) to operate, which is less than the minimum required pressure for residential plumbing fixtures.

What is the pocket rule for NFPA 13? ›

NFPA 13, 2016 Section 8.6. 7 (Ceiling Pockets) says sprinklers shall not be required in ceiling pockets where all of the following are met: (1) The total volume of unprotected ceiling pocket does not exceed 1000ft³. (2) The depth of the unprotected ceiling pocket does not exceed 36 in.

What are the 4 different types of sprinkler systems give details of each? ›

Wet pipe, dry pipe, pre-action, and deluge are four types of fire sprinkler systems. Each of these systems helps prevent flames from spreading and reduces fire damage. The main difference between these types of fire sprinkler systems is their applications and how they activate.

What pressure should a 13 NFPA sprinkler head be? ›

NFPA 13 establishes a minimum pressure of 7 psi, even when the calculation procedure yields a smaller value. This ensures that sprinklers produce the correct spray pattern.

What is the maximum velocity for NFPA 13? ›

Water velocity in the fire sprinkler system piping shall not exceed 20 feet per second. The Contractor shall be responsible for the installation, testing and field certifying of the entire system.

How many sprinkler heads will open before a fire is controlled? ›

One sprinkler is usually enough to control a fire. In 77 percent of the structure fires where sprinklers operated, only one operated. In 97 percent, five or fewer operated. In 99 percent, 10 or fewer operated.

What is the NFPA 13 standard for the installation of automatic sprinkler systems? ›

NFPA 13 is an installation standard and does not specify which buildings or structures require a sprinkler system. NFPA 13 specifies how to properly design and install a sprinkler system using the proper components and materials after it has been determined that a sprinkler system is required.

Where in the document does NFPA 13 require the installation of a sprinkler system for a building? ›

NFPA 13 requires that sprinklers be installed throughout the premises in accordance with Section 4.1 except where specifically allowed to be omitted. There are no provisions that allow for sprinkler omission in freezers or coolers.

Does NFPA 13 require sprinklers in closets? ›

While NFPA 13D does not require garages to be sprinklered, some authorities having jurisdiction requiring the installation in these areas. Sprinklers shall not be required in clothes closets, linen closets, and pantries that meet all of the following conditions: (1) The area of the space does not exceed 24 square feet.

What is the difference between NFPA 13 and NFPA? ›

In other words, NFPA 13R requirements provide for a level of protection that allows occupants to escape a building in the event of a fire. Conversely, NFPA 13 provides protection to not only get people out to safety, but also to control or extinguish the fire – saving the building and its contents.

What is the difference between NFPA 13 R and D? ›

The biggest difference between the three versions of NFPA 13 is the audience they serve and the allowable omissions within 13D and 13R. NFPA 13 and 13D focus mainly on life safety and property protection, while NFPA 13R strictly focuses on the life safety aspect.

What is the NFPA 13 sprinkler coverage area? ›

Minimum and maximum distances between the most common sprinkler heads—and from heads to walls—receive careful attention in NFPA 13. A single fire sprinkler can cover an impressively large area, with modern fire codes allowing a single head to protect more than 200 square feet in some environments.

Should I use 3 4 or 1 2 inch sprinkler pipe? ›

Although 1/2” tubing is great for small and medium gardens, those with more irrigation demands will likely want something bigger. That's where 3/4” Poly Tubing comes in. This size is ideal for large gardens and small-scale farming.

Should I use Schedule 40 or 80 for sprinkler system? ›

Schedule 40 pipe has thinner walls, so it is best for applications involving relatively low water pressure. Schedule 80 pipe has thicker walls and is able to withstand higher PSI (pounds per square inch). This makes it ideal for industrial and chemical applications.

How much sprinkler time equals 1 inch? ›

To determine how long you need to water to get one inch, place a plastic container in your yard and set a timer. On average, it will take 30 minutes to get a half inch of water. So, 20 minutes, three times per week will give a lawn about an inch of water. This formula works best with healthy, well-cultivated soil.

What is the minimum sprinkler pipe size NFPA 13? ›

The sprinkler pipe shall be sized using the prescriptive method in Section 612.5. 3.2 or by hydraulic calculation in accordance with NFPA 13D. The sprinkler pipe size from the water supply source to a sprinkler shall be not less than 3/4 of an inch (20 mm) in diameter.

Which NFPA standard covers the installation of sprinkler systems in one and two family dwellings and manufactured homes? ›

NFPA 13D is a residential sprinkler design standard focused on one- and two- family dwellings and manufactured homes.

What is NFPA standard 13A? ›

NFPA 13A: Care and Maintenance of Sprinkler Systems.

What is Section 8.15 of the NFPA 13? ›

8.15. 1.1 Concealed Spaces Requiring Sprinkler Protection. Concealed spaces of exposed combustible construction shall be protected by sprinklers except in concealed spaces where sprinklers are not required to be installed by 8.15.

How many sprinklers are in a 13 NFPA? ›

Maximum Number of Sprinklers on Branch Line According to NFPA13. Where more than eight sprinklers on a branch line are necessary, lines shall be permitted to be increased to nine sprinklers by making the two end lengths 1 in. and 11∕4 in. , respectively, and the sizes thereafter standard.

What is the four times rule for NFPA 13? ›

1.3). For sidewall sprinklers, the rule applies if the obstruction is within 18 inches below the sprinkler deflector. It says that the maximum distance from the sprinkler deflector to the obstruction is the smaller of four times the largest dimension of the obstruction or 36 inches.

What is the 18 inch rule for NFPA 13? ›

Nothing should be in that area between the bottom of the sprinkler heads and the imaginary horizontal plane parallel to the ceiling that is 18 inches below. This is done to allow an even and unobstructed spray pattern from the sprinklers when triggered to extinguish the fire.

What is the latest version of NFPA 13? ›

The newest edition of NFPA 13 will be adopted as early as 2022. However, the vast majority of states and jurisdictions will be adopting the new standard in January of 2023 with California being one of these states.

What are the NFPA sprinkler types? ›

Types of sprinkler systems permissible by NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, are wet, dry, preaction, and deluge. Other types of extinguishing systems, such as clean agent or water mist, are addressed by other standards.

What is the NFPA standard for foam systems? ›

NFPA 11 covers the design, installation, operation, testing, and maintenance of low-, medium-, and high-expansion foam systems for fire protection.

What is the 3 times rule NFPA 13? ›

The “three times rule” to limit the impact of obstructions on water distribution requires that standard sprinklers be located a distance away from the obstruction of at least three times the width of the obstruction. The standard notes a maximum clearance of 24 in. from an obstruction.

What is the NFPA 3 times rule? ›

1.3 lays out the “Three Times Rule” which states that unless specific requirements are met that “sprinklers shall be positioned away from obstructions a minimum distance of three times the maximum dimensions of the obstruction”, up to a maximum of 24 inches (0.6096 m) though the “maximum clear distance does not apply ...

What are the requirements for ceiling voids for sprinklers? ›

Each sprinkler head is fitted accurately to ensure the sprinkler cover plate sits flush to the finished ceiling. A minimum ceiling void of 150mm is required when concealed sprinkler heads are installed.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 10/02/2023

Views: 5345

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.